Csödeljárás

A Tolna Megyei Bíróság 4.Cspk.17-13-000003/10. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) RÉGIÓ-BÉSZ Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "csődeljárás alatt" (7200 Dombóvár, Szabadság u. 21.; cégjegyzékszáma: 17 10 001270; adószáma: 22756493-2-17) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.

A fizetési haladék - ide nem értve a fizetési haladék meghosszabbításának esetét - a közzétételt követő 120. napot követő 2. munkanap 0 óráig tart. A közzétételre kerülő végzésben a törvényszék felhívja az adós hitelezőit, hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelőnek a Cstv. 12. § /1/ bekezdése szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára. A hitelezői követelés nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező annak 1 %-át, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A törvényszék tájékoztatja az adós hitelezőit, hogy a követelésbejelentési határidő elmulasztása esetén a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követelését bejelentheti. Ebben az esetben a Cstv. 35. § /2/ bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 35. § /2/ bekezdés b./ pontja szerinti késedelmi kamatot, késedelmi pótlékot, továbbá a pótlék és bírság jellegű követelést a felszámolási eljárásban sem lehet a hitelezőnek érvényesíteni.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: PÉNZINFO Felszámoló és Szaktanácsadó Kft., Budapest, Üllői út 55. II/3.

Szekszárd, 2013. augusztus 21.

A közzététel időpontja: 2013. augusztus 22.

A vagyonfelügyelő egyúttal tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket, hogy a regisztrációs díj befizetésére szolgáló pénzforgalmi bankszámlája a következő: Raiffeisen Bank Zrt. 12072507-01115393-00200007.